הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת: משמורת  משותפת (או אחריות הורית משותפת) הפכה למקובלת החל משנת 2008 –  פרסום דו"ח הביניים של ועדת שניט – וגופי הממשלה השונים עדיין לא התאימו את עצמם למציאות משפטית זו.

הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפתהנחה בארנונה הורים גרושים

כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. מרבית הרשויות מעניקות לשני ההורים הנחה בארנונה כאשר להורים הסדר של משמורת משותפת. לעיתים ההנחה של 20% ניתנת לכל אחד מההורים ולעיתים מחולקת בין ההורים. יש רשויות (כמו ראשון לציון) אשר למרות המשמורת המשותפת ההנחה בארנונה ניתנת להורה אחד בלבד. יש רשויות (למשל רמת השרון) שמבחינתן משמורת משותפת=אחריות הורית משותפת (כפי שצריך להיות) ויש רשויות שעדיין לא מכירות את המונח החדש "אחריות הורית משותפת". אנו מציעים לבדוק, לנסות ולהתעקש.

קצבאות הביטוח הלאומי (קצבת ילדים ומענק לימודים)

מכיוון שהביטוח הלאומי אינו יודע למי מההורים הסכם כזה או אחר, אין לנושא ההגדרה כל השפעה. הביטוח הלאומי מעביר קיצבאות ומענקים אך ורק לחשבון האם (אלא אם כן החזקה אצל האב). למרות ניסיונות חוזרים ונשנים, הם מסרבים לשנות מדיניות זו.

חשבונות מים הורים גרושים

חשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. בהתאם לחוק כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו- 2016 החל מיום 03.03.2016 כאשר להורים משמורת משותפת שני ההורים זכאים להנחה (כל אחד מחצית):

"סעיף 12 (ג)  הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה."

נקודות זיכוי

ראו כאן

האם הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת ניתנות תמיד?

כמצויין לעיל, יתכנו מצבים בהם גופים שונים יבחרו להעניק את ההנחות על פי שיקוליהם. לעיתים, בהתאם להמלצות ועדת שניט, להורים נקבעת אחריות הורית משותפת (להורים אין כלל הגדרות הוריות מלבד אמא ואבא). גופים אשר אינם מודעים או מבינים את משמעות המונח יכולים להערים קשיים מול ההורים המבקשים לממש את ההנחות ולכן מומלץ לרשום בהסכם (לבקש מפורשות מהשופט) שבמידת הצורך, ולשם קבלת הטבות שונות בלבד, יחשבו ההורים במשמורת משותפת.

כבוד השופטת נאוה גדיש בתמ"ש 603-09-12 מתאריך 10.04.2014 בו נפסקה משמורת משותפת כותבת לגבי הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת:

"כיום, הורה משמורן זכאי להטבות וקצבאות שונות כגון: קצבת ילדים, הנחה בארנונה, מענק המשולם בתחילת השנה כהשתתפות בעלות הצטיידות לבית הספר. כך גם קיימת התייחסות להגדרת ההורה המשמורן במסגרת ההצעה שעלתה לאחרונה ע"י משרד האוצר, להעניק להורה משמורן פטור ממע"מ ברכישת דירה חדשה, בתנאים מסוימים. נוצר מצב שלהגדרת ההורה המשמורן יש השלכה על זכויות והנחות בעלות משקל כלכלי. אלא, שאין בקושי האמור כדי להצדיק הימנעות מחלוקת זמני השהות של ההורים עם הקטינים כפי שקורה בפועל, והתעקשות על קביעת "הורה משמורן". הפתרון במקרה כזה, יכול וצריך להיות של חלוקת הקצבאות, ההנחות והזכאויות המוענקות לכל אחד מההורים, אם באופן שווה, או באופן יחסי."

קיזוז רעיוני

כבוד השופט משה דרורי ברמ"ש 58470-01-16, פסק על קיזוז מחצית קצבאות הביטוח הלאומי (קצבת ילדים ומענק לימודים) מדמי המזונות (כזכור, הביטוח הלאומי מעביר קצבאות רק לאמהות, אלא אם כן האב הוא משמורן יחיד)

מאחר והפסיקה היא מחוזית, ניתן בהחלט לנסות ולהשתמש בה להשגת קיזוז דומה בעניין הביטוח הלאומי, וכמובן גם בנושאים דומים כמו נקודות זיכוי, ארנונה ברשויות שיש בהן בעיה בנושא וכו'.

אנו תקווה שנושא הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת יתאים את עצמו לשינויים בבתי המשפט למשפחה כך שיהיה סדר לכל נושא ההטבות.