הוצאה לפועל מזונות

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

הוצאה לפועל מזונות

Print Friendly, PDF & Email

הוצאה לפועל מזונות: אי תשלום מזונות ילדים הוא מצב בעייתי. כאן המקום לציין ואף להדגיש כי תשלום המזונות הוא עבור הילדים ורווחתם, אי לכך האבות חייבים בהעברת הכספים בצורה מסודרת וקבועה. לצערנו, ישנם מקרים בהם אבות מתחמקים מתשלום המזונות כנקמה באמא, אך יחד עם זאת חשוב לזכור שכיום סכום המזונות הוא כה גבוה שאבות רבים פשוט אינם מסוגלים לעמוד בו, במיוחד לאורך זמן בגלל הצמדת הסכום המקורי. במידה ועולה קושי לעמוד בתשלומים אלו אנו ממליצים לפתור אותו בהידברות בין ההורים.

חריגה עקבית או אי סדירות בתשלום המזונות הם עילה לפניה לערכאות או להוצאה לפועל בבקשה לאכיפת התשלום. כאמור, אנו ממליצים בחום לפתור כל קושי שכזה בהדברות ולא להגיע לפניה לערכאות מאחר וההשלכות של צעד שכזה פוגעות בכל אחד מהצדדים המעורבים, האב, האם, וכמובן גם הילדים.

הוצאה לפועל מזונות – איך עושים זאת?

באתר רשות האכיפה והגבייה יש הסבר מפורט לכל הנושא: מדריך מסלול מזונות.

לאחר שחלף המועד לביצוע התשלום לפי פסק הדין, האשה רשאית לפנות לביצוע גביית החוב בלשכת ההוצאה לפועל, ויכולה לבחור בין המסלול הרגיל למסלול מזונות. במסגרת המסלול הרגיל תישלח לחייב אזהרה שעליו לשלם את חובו בתוך 20 ימים, ואם לא יעשה כן, ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.

ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל לצורך מימוש פסק דין למזונות. באפשרות ההורה מגיש הבקשה להגיע לכל לשכת הוצאה לפועל בארץ על מנת לפתוח התיק.

במידה שהחייב לא פרע את חוב המזונות, ולא עשה כל פעולה, כגון: בקשה לעיכוב הליכים, או הגשת טענת פרעתי, לאחר התקופה הכתובה באזהרה, ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין על ידי נקיטת הליכים כמו הגבלות ועיקולים.

סוגי חיובי מזונות בהוצאה לפועל

  1. מזונות שוטפים – סכום המזונות החודשיים שנקבעו בפסק הדין. חיוב הינו עתידי, מיום פתיחת התיק ועד למועד האחרון לתשלום שנקבע בפסק הדין.
  2. חוב עבר – חוב עבר שהצטבר בגין חיובי מזונות שלא שולמו על פי פסק דין ו/או חיוב הפרשי מזונות עבר.
  3. הוצאות מדור – חיובים בגין הוצאות מדור והוצאות חריגות  שנכללו בפסק הדין ולא שולמו.
  4. הפרשי ביטוח לאומי – זוכה המקבלת מזונות על פי תקנות  ביטוח לאומי, והזכאית לתשלום הפרשים.

שני מסלולים

כדי לממש פסק-דין למזונות שניתן לזכותך עומדות בפניך שתי אפשרויות:

"המסלול הרגיל" – במסלול זה הזוכה מנהלת את תיק המזונות בעצמה או באמצעות עורך דין, לשם גביית החוב, לרבות הגשת בקשות לנקיטת הליכי הוצאה לפועל.

"מסלול מזונות" – הוא מסלול שבו לשכת ההוצאה לפועל מבצעת את פסק הדין למזונות תוך מעורבות מינימאלית הכרחית שלך, הזוכה. במסגרת מסלול זה, לשכת ההוצאה לפועל פועלת לגביית חוב המזונות.

מהו מסלול גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל?

מסלול המזונות הוא ייחודי בכך שההורה מגיש הבקשה לא נדרש לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, והרשם נוקט בהליכי הגבייה הנדרשים ביוזמתו. במסלול המזונות אין צורך בעורך דין, לא ניתן להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, אין הליך של בקשת פריסה לתשלומים והחוב לא ישותף במסגרת איחוד תיקים.

בחלוף התקופה הקבועה באזהרה שנשלחה לחייב, יינקטו נגדו הליכי גבייה, אם לא פרע את חובו. במסגרת ההליכים ניתן לעקל את משכורתו, רכבו וכספים השייכים לו.

בכל שלב שבו מתנהל התיק, שההורה מגיש הבקשה נדרש למסור באופן מידי ללשכת הוצאה לפועל מידע רלוונטי שעשוי לסייע בגביית החוב, לדווח אם שולם לו על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, ואם קיים חשש שהחייב עומד לצאת מהארץ או להבריח נכסים ובכך לסכל את גביית החוב.

קבלת תגבול

אם התקבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, יש לעדכן את תיק ההוצאה לפועל באמצעות טופס בקשה להקטנת חוב באופן מידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכה בה מתנהל התיק.

חישוב הצמדת חוב מזונות ילדים למדד.

כאשר הורה מבקש לפתוח תיק על מזונות שלא שולמו לו מתאריך מסוים ועד יום פתיחת התיק, ניתן באמצעות מערכת "כלים שלובים" החדשה לבצע חישוב הצמדה על פי פסק הדין.

אם וכאשר ההורה מבקש לפתוח תיק בו שולמו המזונות ונדרש חישוב הצמדה בלבד או שולמו המזונות לסירוגין ויש צורך בחישוב הצמדה למדד, ההורה מופנה במקרה זה לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך ביצוע החישוב, או לאנשי מקצוע. רואה חשבון/מנהל חשבונות.

הוצאה לפועל מזונות

מזונות ילדים – הביטוח הלאומי

בחלק מהמקרים בהם האב לא משלם את המזונות הביטוח הלאומי "נכנס לנעליו". הזכאות מותנית בהכנסות האישה וניתן לראות את התנאים לה באתר למוסד לביטוח לאומי.

נתונים על גבייה בתיקי מזונות – מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (אוקטובר 2016).

 

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!